pbct8g3xsbj3y7d5q198
محاسبه مصالح؛ سیاقی به سوی معماری اجرایی

محاسبه مصالح؛ سیاقی به سوی معماری اجرایی

نوشته شده در کلیات و تعاریف 475 بدون نظر

پروژه ها و پژوهش های بسیاری در حوزه ی معماری پاسخگو، معماری پویا یا معماری جنبشی مایل به دنبال کردن یک رهیافت غیر خطی به سمت طراحی است. این رهیافت در بسیاری از سیستم های اجزا توسعه یافته، و و یک سیستم را شکل داده اند.(با برخی مدولاسیون ها در ابعاد و پیکربندی ) و به محرک های خارجی پاسخگو هستند. در اینجا یک برنامه ی محدود یا یک مجموعه از پارامترهای مشتق شده، چنانچه این پروژه و رشد اجزای آن را مورد مطالعه قرار داده و از محدودیت های برنامه تغذیه کرده اند، رونمایی شده است.

ارزیابی ها معمولا در طول مرحله ی توسعه ی اجزا انجام و بعد از فرایند توسعه اجرا شدند. در اینجا پس از گسترش هیچ بازخوردی وجود ندارد، که در غیر این صورت ممکن است، به سیستم های سنجش های – تک با بازخورد و مکانیسم های کنترل نیاز داشته باشد، به همین علت انرژی از دست می رود. در این فرایند و هم چنین در کل پروژه از آنجایی که تعدادی پروژه در حالی که مدعی کارآمد بودن هستند، پویایی را نمایش می دهد؛ موجود است. اما مقداری انرژی را به منظور قابلیتشان از دست داده اند.

این فرایند به منظور پرداختن به پیچیدگی پروژه ها طراحی الگوریتمی می تواند گسترش یابد. یک پروژه که بر این نارسایی ها غلبه می کند، هیدروسکوپ است. که توسط آخیم منگنز  به دنبال یک رهیافت بدیل و روش استفاده از محاسبه ی مصالح جایی که رفتار مصالح از طریق آزمایش های فیزیکی و دیجیتال که اطلاعات را به هندسه تبدیل می کند، و در تولید یک نسخه ی کارآمد هندسه ی پایه، و به شکل الگوریتمی رفتار مصالح را بکار می گیرد؛ مورد مطالعه قرار می دهد، توسعه ی دوباره می بخشد و مجدداً دیده می شود، طراحی شده است.

این فرم هندسی جدید نمایشی تر و کارآمدتر است. این روش معمول در توسعه ی یک سیستم پاسخگو در پژوهش طراحی استدلال شده است. پوسته های تطبیقی توسط سوشانت ورما و پارادیو دوادس جایی که یک روش شناسی جدید با استفاده از نیروهای محاسباتی موجود که یک شی بدیع را شکل می دهد، تنظیم شده است. این رهیافت در پروژه ی هیدروسکوپی که به محاسبات مصالح می پردازد، به کار رفته است. و به عنوان یک راهنما در حالی که یک روش شناسی جدید را توسعه می دهد، پردازش یافته است. یک مجموعه از پژوهش موازی بر اساس سیستم های هندسی و مصالح هوشمند در یک مسیر غیرخطی با شبکه های ممتد بازخوردی انجام گردیده است.

الگوریتم های ژنتیکی در پرداختن به درجه ی بالای پیچیدگی مسائل پارامتری چندگانه یک اجزای توسعه محور را نشان می دهند. الگوریتم های ژنتیکی در تولید یک شبکه بازخوردی قوی در الگوریتم جایی که ارزیابی های زمان واقعی مراحل اولیه ی الگوریتم را اطلاع می دهد، به کار گرفته شدند. برای تجسم ارزیابی های واقعی در الگوریتم ابزار جدید با ادغام برخی از ابزار محاسباتی آوانگارد یک خط اتصال منفرد جایی که شکل گیری، ارزیابی، توسعه، بازخورد، توسعه ی مجدد ژن انجام می شود، تولید شده است. این رهیافت با تولید یک گردش کار دیحیتال در یک محیط محاسباتی که قادر به شبیه سازی نیروهای محاسباتی است، را انجام می دهد. که با آزمایش های فیزیکی بر اساس مادیت به روش شناسی محاسباتی مصالح که در این پروژه شاخص شده، ادغام می شود.

این پروژه سیستم های پوسته ی پاسخگو ساختمان را که با شرایط محیطی پویا در تنظیم شرایط داخلی در یک فضای قابل سکونت در بازه های زمانی مختلف با نمایش یک مجموعه حرکت و پویایی تطبیق شده، را بررسی می کند. نور و گرما پارامترهای اولیه برای تنظیماتی که به بهینه سازی انرژی و تأثیرات فضایی پویا منجر شود.

پوسته های فعال و غیر فعال از شکل آلیاژهای خاطره که از طریق بررسی های سیستم های هوشمند که هندسه ها و مصالح هوشمند را ادغام می کنند، استفاده شده است. این سوابق در این حوزه بندرت به پارامترهای چندگانه ی گرما و نور در یک سیستم منفرد که به صورت فردی کنترل شده، و در این پروژه نمود یافته، پرداخته اند. سیستم های توسعه یافته در مخالفت با دو مدل اقلیمی مجزا- دهلی نو و بارسلونا آزمایش شده، و به منظور اجرا، براساس گرما و نور که به عنوان یک گیرنده ی خورشیدی و روشنایی به منزله ی اصول اولیه و عامل نور روز برای اهداف ارزیابی تعیین شده اند.

موسسه علمی و تحقیقاتی چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز

مرکز تخصصی آموزش نرم افزارهای فنی و مهندسی و علوم ژئوماتیک

شیراز- چهار راه حکیمی- جنب کفش فروشی چنته

07132320953

09382252774

09171014672

 

 دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com