اشكال ساختماني-قسمت اول

نوشته شده در کلیات و تعاریف 134 بدون نظر

حجم و اندازه اوليه اشكال ساختماني در ارتباط با ساختمان زمين شناسي مي باشد. در صورتي كه اشكال فقط بر اثردخالت نيروهاي دروني بوجود آمده باشند، آن را شكل مستقيم يا اصلي مي نامند و اگر عوامل فرسايش در آن تغييراتي بوجود آورد، آن را اشكال مشتق مي خوانند.در مجموع ناهمواري هاي خشكي ها با توجه به منشاء پيدايش سنگها؛ رويهم رفته دو خانواده متفاوت وجود دارد: 1- اشكال سنگ هاي رسوبي و 2- اشكال ساختماني سنگهاي بلورين در ساختمانهاي رسوبي سه نوع ساختمان مي تواند شكل بگيرد: افقي، مايل و چين خورده. در سنگ هاي ضخيم آهكي بدليل نقش برتر انحلال در ايجاد اشكال ناهمواري تحت عنوان فرسايش كارستي مطالعه مي شوند.

در ساختمان افقي سطح چينه بندي، عامل تعيين كننده مناظر ناهمواري است. اشكال اصلي آنها نمايشگر دشتها، جلگهها  و يا فلاتهاي ساختماني مي باشند. (بخشي از جلگه خوزستان داراي ساختمان افقي است). چنانچه سطح عارضه بر سطح ساختماني طبقه سخت منطبق باشد آنرا سطح ساختماني مي نامند. اگر سري سنگهاي رسوبي از تناوب طبقات سخت و سست تشكيل شده  باشند، پس از دخالت فرسايش، در حاشيه عوارض پرتگاه هاي پله مانندي بوجود مي آيد كه شامل يك گيلوئي در سنگ سخت و يك شيب ملايم در سنگ سست  ميباشد و اگر در داخل طبقه سست  لايههاي نازكي از سنگ سخت باشد به صورت تختانك هاي ساختماني يكنواختي شيب دامنه را بهم مي زنند. هنگاميكه شبكه آبها دخالت كرده باشند‘ پرتگاهها بريده بريده مي شوند. با پيشرفت عمل تخريب به تدريج از وسعت دشت ها يا فلات هاي ساختماني كاسته و به شكل نوارهاي مسطح و موازي با جريان آبها ظاهر مي شوند. ادامه فرسايش نوارهاي باريك را به صورت تپه هاي شاهد كه هنوز كلاهكي سنگي بر قله دارند‘ در مي آورد . در ادامه فرسايش كلاهك سنگي نيز فرسايش يافته و تپه هاي پراكنده (پيش تپه )در سطح پائين تر به چشم مي خورد كه نشانه برداشت و تخريب سري هاي رسوبي است.

اگر مقاومت سنگها يكسان باشد، پس از دخالت فرسايش پرتگاه يكنواخت و عظيمي متناسب با ضخامت طبقات بوجود مي آيد. نمونه اين عوارض بر سطح سكوهاي آنته كامبرين، در رسوبهاي دگرشيب فوقاني فراوانند كه به گلن يا گلنت مرسومند كه بر اثر دخالت فرسايش در پوشش رسوبي و دگرشيب روي سكوها با پرتگاههاي مشخص بوجود مي آيند.

اشكال نامتقارني كه بر اثر دخالت فرسايش آبهاي جاري در سريهاي متناوب سخت و سست رسوبي بوجود  ميآيند، كواستا يا كت نام دارند. اين عارضه در ساختمانهاي يك شيبي (با شيب طبقاتي كم) بوجود مي آيند. كه داراي نيمرخ عرضي نامتقارن مي باشند.

در كواستا چنانچه شيب ملايم ساختماني بر صفحه فوقاني چينه بندي سنگ مقاوم، منطبق باشد، يك فلات ساختماني  شيبدار ملايم بوجود مي آيد. و در پاي پيشاني،  چالهاي ايجاد مي شود كه ميزان گسترش آن در ارتباط با ضخامت طبقه سست باشد و آن را چاله راست شيب مي نامند. شرايط ايجاد كواستا شامل: 1- تناوب طبقات سخت وسست 2- طبقه سخت در بالا قرار گرفته باشد3- شيب طبقه حداكثر 15 درجه باشد4- ضخامت طبقه سست بيش از طبقه سخت باشد.بايد توجه داشت كه اگر شيب طبقاتي سريهاي رسوبي به بيش از 15 درجه برسد با شكل ساختماني ديگري روبرو خواهيم شد كه جزء ساختمان هاي چين خورده است. (ديگر كواستا نيست)

در واقع دخالت شبكه آبهاي جاري و نحوه پراكندگي آنها مسئول ايجاد كواستا مي باشد. شبكه اصلي اورتوكلينال نام دارد كه مسبب اصلي كواستا مي باشد و عمود بر شيب طبقه است.

شبكه آبهايي كه شيب عمومي طبقات را دنبال  ميكنند موافق يا نزولي ناميده مي شوند كه جزء اولين شبكههايي هستند كه بر سطح اين عارضه فعاليت خود را آغاز مي كنند. شبكه هايي كه در عكس جهت شيب طبقاتي جريان دارند از پيشاني كواستا شروع شده و به چاله راست شيب ختم مي شوند، شبكه هاي ناموافق يا معكوس نام دارند.

اين شبكه ها از پرتگاه پيشاني كواستا آغاز مي شوند و بر اثر فرسايش قهقرايي پيشاني كواستا را بريده و به صورت مضرس در مي آورند. بر اثر دخالت شديد فرسايش به تدريج پيشاني كواستا به تپه شاهد تبديل  ميشود كه كلاهكي سخت بر سر دارد كه نشانه پسروي پيشاني كواستا است. چنانچه فرسايش بسيار پيچيده باشد، تپه شاهد كلاهك سنگ سخت را نيز از دست داده و ينابراين پيش تپه ناميده مي شود.اغلب امكان دارد در داخل طبقه ضخيم و سست كواستا  لايه هاي نازك تختانك باعث تغيير شيبهاي متمادي شود كه مجموعه اين عوارض را كواستاي مضاعف  مينامند. اگر بر سطح ساختماني يك كواستا و عمود بر امتداد شيب طبقه دره راست شيبي توسعه يابد و به تدريج تمام طبق سخت را شكافته و در طبقه سست جريان يابد، نوع ديگري از كواستا شكل مي گيرد كه به آن كواستاي تقسيم شده مي گويند. در ساختمانهاي مايل رسوبي كه بين طبقات آن اختلاف سنگ شناسي وجود نداشته باشد، كواستا نمي تواند شكل بگيرد و اشكال حاصل از آن شبه كواستا نام دارد.

ساختمانهاي  چينخورده در سري هاي رسوبي به علت اختلاف ساختمان هاي زمين شناسي متنوع بوده و به سه گروه بزرگ تقسيم مي شوند: اشكال ژورايي، اشكال وابسته به سفره هاي رورانده و اشكال آپالاشي.

اشكال ژورايي مخصوص  چينخوردگيهاي محلي است در اين اشكال كوهها منطبق بر تاقديسها و  درههاي منطبق بر ناوديسها  ميباشند. نام ديگر اين سيستم ساده يا زاگرسي است. پهلوههاي طاقها اغلب بوسيله شبكه آبهاي روان بريده شده كه اصطلاحاً رو يا روز (دره يالي) ناميده مي شود و اگر اين شبكه ها امتداد سطح محور تاقديسها را قطع كند، دره هاي عميقي به اسم تنگ بوجود  ميآورند و دو ناوديس مجاور هم  را به يكديگر ارتباط  ميدهند. شبكه آبهاي جاريدر سيستم زاگرسي داراي آرايش منظمي است كه آن را  شبكههاي نيزهاي مي نامند.  در سري هاي با تناوب سنگ هايسست و سخت اشكال فرسايشي معكوس (كمب‘ ناو معلق) به وجود مي آيد.

 

موسسه علمی – تحقیقاتی چشم انداز هزاره سوم ملل

برگزاری دوره های آموزشی سنجش از دور (RS) و  سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

زیر نظر اساتید مجرب

همراه با کارهای عملی و بصورت پروژه

– دوره جامع سنجش از دور (RS) و  سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)مقدماتی و پیشرفته

-دوره آموزشی انجام 10 پروژه درسنجش از دور (RS) و  سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

-مشاوره مقاله و پایان نامه های مرتبط با سنجش از دور (ENVI) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

-دوره آموزشی مقاله نویسی علمی پزوهشی و  ISI ویژه دانشجویان سنجش از دور(RS) و  سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

-برگزاری کلاس های خصوصی سنجش از دور(RS)  و  سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

-برگزاری کارگاه های 2 روزه و7روزه سنجش از دور(RS) و  سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شهر و دانشگاه شما

– انجام پروژه های مکان یابی با AHP

-ترجمه متون عمومی و تخصصی سیستم های اطلاعات جغرافیایی( (GIS وسنجش از دور (RS) (در کوتاه ترین زمان ممکن در سراسر کشور)

-آموزش فن ترجمه در GISوRS

-فیلم آموزشی ArcGIS-ENVI-AHP-Google earth –PCI Geomatica

آدرس:

شیراز-خیابان فلسطین-چها راره حکیمی-نبش کفش فروشی چنته

شماره تماس:

07132320953

09382252774

Sjavizadeh@yahoo.com

 دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com