اشكال ساختماني-قسمت دوم

نوشته شده در کلیات و تعاریف 160 بدون نظر

دره تاقديسي يا ميان تاق (كمب) ،  حفرهاي است كه محل لولاي تاقديس و در امتداد سطح محور بر فراز تاقديس بر اثر فرسايش بوجود مي آيد. پيدايش اين درهها منشأ متفاوتي دارند:

1ـ گاهي هنگام چين خوردن سنگها، قسمت فوقاني تاقديس در امتداد سطح محور  ميشكندو فرسايش كاوشي آبها در داخل اين شكاف نهايتاً دره ميان تاق را ايجاد  ميكند.

2ـ در صورتي كه محور چينهاي تاقديسي به صورت منحني كوژي به سمت فضا باشد، چينها داراي فرود مضاعف خواهند بود كه جريان آب در داخل اين فرود محوري به تدريج دره  ميانتاق را بوجود مي آورد.

3ـ پس از ايجاد تنگها، فرسايش قهقرايي در محل لولاي تاقديس امكان ايجاد دره  ميانتاقي را بوجود  ميآورد. اگر تاقديس از تناوب طبقات سخت و سست درست شده باشد، حفر و گسترش دره (كمب) طبقات سخت و سست فوقاني را از بين برده و سبب رخنمون طبقه سخت زيرين شود، قوس اين طبقه تاق مشتق ناميده  ميشود. (ميان تاق قوسي) . از اشكال ديگر ژورائي ناو معلق است كه در محل لولاي ناوديس و منطبق بر سنگ مقاوم به دنبال فرسايش و از بين رفتن محل تاقديسهاي مجاور شكل مي گيرد. شكل ناو معلق در ارتباط با شيب طبقات آن تغيير مي كند. اگر شيب طبقاتي بسيار كم باشد، عارضه به كواستا شباهت خواهد داشت. بين شيب 15 تا 45 درجه، پرتگاههاي خارجي را تيغه  ميگويند و در صورتي كه شيب طبقه بيش از 45 درجه باشد، آن را ديواره  مينامند. چنانچه بعد از پيدايش ساختمان هاي چين خورده ‘ نيروهاي زمين ساخت هنوز ادامه داشته باشد ‘ ساختمان هاي رورانده تشكيل مي شوند.

كليپ و پنجره تكتونيكي (روزنه) از اشكال وابسته به  سفرههاي رورانده است. كليپ عبارت است از بخش جدا شده از سفره هاي رورانده است. چنانچه به هر دليل قسمتي از سفره هاي رورانده از بين رفته و ناهمرايهاي زيربنا در سطح ظاهر شوند، آن را روزنه  مينامند. ( سفرههاي رورانده در محلهايي كه شيب گسل ملايمتر  و به حالت افقي نزديكتر است امكان تشكيل بيشتري دارد) . در يك روراندگي شيب سطح گسل به هر سمت كه باشد آن بخش در رو قرار مي گيرد .

ساختمان هاي سفره رورانده بعد از جابه جايي به علت تاثير نيروهاي بعدي ثابت نمي باشند.

در مشرق آمريكاي شمالي از بقاياي سكوهاي دوران اول، پس از دخالت فرسايش و با توجه به اختلاف سنگ شناسي سازندهاي آن، اشكال خاصي بوجود آمده كه در ارتباط به محل استقرار آنها به اشكال آپالاشي شهرت  يافتهاند. اسكلت اصلي و اوليه اين ناهمواري ها در آغاز پيدايش از چين هاي مجاور هم تشكيل شده است. در حاشيه تاقديس ها وناوديس ها اغلب پيچ هاي تندي به وجود مي آيد كه به ترتيب به صورت اشكال بسته مدور شبيه ته سيگار برگ و يااشكال كاو مانند كف قايق تشكيل مي شود. اين سيستم در آغاز به احتمال زياد ساده يا ژورايي بوده است.

شبكه آبها در اين سيستم داراي اجزاء طولي و عرضي  ميباشند. شبكه هاي طولي در انطباق با ساختمان زمين و بيشتر در محل سنگهاي سست قرار دارد. اما شبكه هاي عرضي سنگهاي سخت را بوسيله شيارهايي بريده اند كه در اصطلاح آمريكايي گپ » تنگ« ناميده مي شود اما از ويژگيهاي تنگهاي حقيقي برخوردار نيستند و فقط يك پهلوي چين را قطع مي كند. از فعاليت آتشفشانها اشكال ساختماني متفاوتي بوجود مي آيند كه مهمترين آنها شامل : برجستگيهاي آتشفشاني، روانهها  و اشكال عريان شده مي باشند. برجستگيهاي آتشفشاني عوارضي هستند كه از تراكم مواد جامد به دور دهانه آن شكل مي گيرند. اين برجستگي ها با توجه به چگونگي فوران و طبيعت مواد و شرايط توپوگرافي محلي ‘ اشكال متفاوتي دارند.چنانچه  گدازههاي روان بازالتي به صورت آرام و فراوان به دور يك دهانه باز شوند، نوع آتشفشان را اصطلاحاً هاوايي مي نامند. اگر روانه هاي متوالي روي هم انباشته شوند، شكل مدور و برجسته كم ارتفاعي به قطر چندين ده كيلومتر به نام آتشفشان سپري شكل مي شوند. گاهي گدازه ها روي دهانه خروجي آتشفشان انباشته مي شوند و برجستگي گنبدي شكلي بوجود مي آورند، اين نوع آتشفشان را تراكمي گويند.گاهي گدازههاي چسبده همراه ابرهاي سوزان از دهانه آتشفشان خارج مي شوند و بر فراز مخروط آتشفشاني ستوني نسبتا مرتفع بوجود مي آورند . گدازه اين ستون در همگام سرد شدن به صورت منشورهاي مجاوري ظاهر مي شود ‘ اين آتشفشان را پله اي(كوهستان پله) ناميده اند.

در آتشفشان نوع ولكاني تجمع خاكسترهاي آتشفشاني و قطعات جامد اسكوريها مخروطهايي تشكيل مي شود كه اغلب گدازههاي محدودي همراه آن ديده مي شود. چنانچه مخروط آتشفشاني از تناوب منظم گدازه ها و قطعات جامد شكل گرفته باشد، آن را آتشفشان چينه اي از نوع استرومبولي مي نامند. قله اين آتشفشان بوسيله يك دهانه انفجاري نامنظم قطع شده است و شيارهايي در جدار آن وجود دارد كه محل خروج گدازه هاست. علاوه بر اين آتشفشان هاي ساده ‘ نمونه هاي مركبي نيز وجود دارد.در آتشفشان نوع وزوويي در ايتاليا، مخروط جديدي در داخل دهانه مخروط قديمي شكل مي گيرد كه اغلب بر اثر انفجار متلاشي شده است .در قسمت مركزي آتشفشاني چينه اي اغلب بعد از فوران، به علت برگشت گدازه ها در محل دودكش حفره بزرگي بوجود مي آيد. متعاقب آن، قله مخروط آتشفشاني به سمت داخل حفره فرو مي نشيند و حاشيه آن در ارتفاع بالاتري نسبت به دهانه قرار  ميگيرد. اين نوع آتشفشان را اسكاتلندي مي گويند.

پيچيده ترين ساختمانها مربوط به آتشفشان هايي است كه فعاليت دوره اي داشته و در فواصل آنها دوره هاي خاموشيوجود داشته است . كاملترين اين نوع آتشفشان ها هنگامي بوجود مي آيند كه طبيعت گدازه ها در دوره هاي مختلففعاليت با هم فرق داشته باشد. فضاي خالي و اغلب بسيار بزرگ دهانه را كالدرا(كالدئيرا) مي گويند كه حاصل انفجارهاي شديد و عملكرد گسل هاست.

موسسه علمی – تحقیقاتی چشم انداز هزاره سوم ملل

برگزاری دوره های آموزشی سنجش از دور (RS) و  سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

زیر نظر اساتید مجرب

همراه با کارهای عملی و بصورت پروژه

– دوره جامع سنجش از دور (RS) و  سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)مقدماتی و پیشرفته

-دوره آموزشی انجام 10 پروژه درسنجش از دور (RS) و  سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

-مشاوره مقاله و پایان نامه های مرتبط با سنجش از دور (ENVI) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

-دوره آموزشی مقاله نویسی علمی پزوهشی و  ISI ویژه دانشجویان سنجش از دور(RS) و  سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

-برگزاری کلاس های خصوصی سنجش از دور(RS)  و  سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

-برگزاری کارگاه های 2 روزه و7روزه سنجش از دور(RS) و  سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شهر و دانشگاه شما

– انجام پروژه های مکان یابی با AHP

-ترجمه متون عمومی و تخصصی سیستم های اطلاعات جغرافیایی( (GIS وسنجش از دور (RS) (در کوتاه ترین زمان ممکن در سراسر کشور)

-آموزش فن ترجمه در GISوRS

-فیلم آموزشی ArcGIS-ENVI-AHP-Google earth –PCI Geomatica

آدرس:

شیراز-خیابان فلسطین-چها راره حکیمی-نبش کفش فروشی چنته

شماره تماس:

07132320953

09382252774

Sjavizadeh@yahoo.com

 دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com