• 1
  • 2
  • 3

نواحي آب و هوايي ايران-قسمت اول

از قديم جغرافي دانان آب و هواشناس طبقه بندي هاي آب و هوايي متعددي انجام داده اند كه بهترين نمونه آن ها ، طبقه بندي كوپن است كه توسط افراد متعددي در مورد ايران انجام شده است . بر اساس اين طبقه بندي قسمت هاي داخل ي ايران آب و هوا ي بياباني ، سواحل درياي خزر ، آب و هواي مديترانه اي و نواحي كوهستاني آب و هوا ي نيمه بياباني دارد .

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com