پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘رطوبت’

رطوبت- قسمت اول

رطوبت هوا بر رو ي درياها ي منطقه حاره، در بهترين شرايط، حدود 4 درصد از تركيب جو را اشغال مي كند. رطوبت بهسه حالت بخار، مايع و جامد وجود دارد.حالت غالب رطوبت در جو، بخار آب است.بخار آب جو در بيلان انرژي جو و زمين نقش عمده اي دارد.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com